1402 Stambeni objekat MD80

2014 Stambeni objekat @ Miše Dimitrijevića br. 80, Novi Sad

Stambeni objekat MD80 (2014)

Investitor

Borexport doo Novi Sad


Projektant

Masterplan ARC doo Novi Sad // Bojan Grozdanić, dipl.ing.arh


Objekat

Stambeni objekat Su+P+4+Pk: 19 stanova, 1 lokal

Lokacija

Novi Sad, Adamovićevo naselje, ul. Miše Dimitrijevića br. 80, kat. parc. br. 4141/1 K.O. Novi Sad II

Površina

2.500m²

Opšti podaci i lokacija

KATASTARSKA PARCELA

Izgradnja stambeno-poslovne zgrade se predviđa na katastarskoj parceli br. 4141/1 K.O. Novi Sad II. Objekat je ugaoni i lociran je prema urbanističkim uslovima i to tako da je svojom dužom uličnom (južnom) stranom fasada objekta okrenuta prema ulici Miše Dimitrijevića, a svojom kraćom uličnom stranom (zapadnom) prema ulici Cara Dušana, a u okviru svoje uređene parcele.

Arhitektonsko rešenje

Objekat je širine cca 12,00 m, dok mu je dužina 24,70 m prema ulici Miše Dimitrijevića, odnosno cca 17,80m prema ulici Cara Dušana, a pripojen je uz susedne parcele br. 4139 i br.4142, dok se građevinska linija planiranog objekta poklapa sa regulacionom linijom.

Objekat je predviđen kao pretežno stambeni na 4+1 etaže, sa izvesnim procentom poslovanja u prizemlju, garažnog prostora i prostora namenjenog svim neophodnim instalacijama u suterenu.

Ulaz u prizemlje objekta stambenog dela je sa ulične (južne) strane, iz ulice Miše Dimitrijevića. Kolski pristup garažama je sa iste ulične (južne) strane iz ulice Miše Dimitrijevića preko auto-rampe, a u sve mu prema važećim propisima i preporukama iz važeće planske regulative.

U obliku latiničnog slova “L”. Deo uz ulicu Miše Dimitrijevića cca 24,70×12,00m. Deo uz ulicu Cara Dušana približno 17,80×12,00m. Sve mere su zadate urbanističkim uslovima.

Složen kos krov (pretežno dvovodan) sa nagibima 33, odnosno 10o.

Osvetljenje stambenog objekta je ostvareno direktnim osvetlenjem preko fasadne stolarije. Sva fasadna stolarija je predviđena sa zasenčenjem “Eslinger” PVC roletnama.

Ventilacija stambenog dela objekta se ostvaruje preko fasadne stolarije, dok se pomoćne prostorije u stanu (sanitarni čvor i ostave) ventilišu mehanički. Otvor za ventilaciju je sa minimalnom visinom parapeta 1,80m.

Konstrukcija

Objekat je isprojektovan u skeletnom sistemu sa seizmičkim AB platnima za obezbeđenje od horizontalnih sila, kao i konstruktivnim AB platnima za ukrućenje objekta. Ona su pozicionirana u skladu sa statičkim modelom formiranim od strane projektanta konstrukcije. Horiuzontalne konstrukcije su u celom objektu kontinuirane AB ploče.

Temeljenje objekta izvodi se na kontinualnoj AB ploči d=50cm, sa koton dna temelja na +73,98 (-4,00), pri čemu je temeljna ploča ispod maksimalnog nivoa podzemnih voda. Zbog toga se temeljna ploča i zidovi štite od podzemne vode hidroizolacijom membranskog sistema (formira se tzv.membranska “kada”).

Vertikalni elementi AB konstrukcije su stubovi različitih poprečnih preseka, seizmička AB platna za obezbeđenje od hor.sila i konstruktivna AB platna za ukrućenje objekta.

Fasadni zidovi su od termoblokova d=25cm + termoizolacija (stiropor) 10 cm + zaribana fasada/klinker/eternit ploče.

Međuspratna konstrukcija je puna AB ploča d=20 cm. Ploču AB tavanice izvesti u MB 20 i armirati mrežama Q 188.

Krovna konstrukcija objekta je drvena od crnogoričnog drveta II klase. Krov je kos dvovodan (složen), drvene krovne konstrukcije i sastoji se od rogova koji se oslanjaju na venčanice i rožnjače (grebenjaču i uvalnicu). Osnovni krovni nagib je 33°. Objekat je pokriven falcovanim crepom.

Sve elemente konstrukcije uraditi u svemu prema statičkom proračunu, detaljima i ostalim upustvima odgovornog projektanta konstrukcije i nadzornog organa.

Odvođenje krovnih voda rešiti postavljanjem visećih horizontalnih i vertikalnih oluka od pocinkovanog lima 0,55 mm.

U objektu su predviđeni SCHIEDEL dimnjaci dim 36/36cm, sa jednim dimovodnim otvorom dim Ø16 cm, te sa odgovarajućim priključcima za predviđene prostorije i mogućnošću čišćenja. U objektu je predviđeno centralno grejanje.

Materijalizacija

Za izgradnju objekta predviđeni su standardizovani materijali domaće proizvodnje. Betonska konstrukcija objekta se izrađuje od betona iz betonare ili livenog na licu mesta marke MB-30 i to tako da se pozicije rada sa većom količinom betona izrađuju gotovim betonom u betonskoj bazi, dovoze na gradilište auto-mikserom i ugrađuju pumpom za beton, dok će se manji preseci izrađivati na gradilištu ručnim mešalicama sa upotrebom separisanog agregata. Armiranje betonskih elemenata objekta se vrši armaturom B 500B.

Za zidanje objekta potrebno je koristiti giter blokove Mo-150.

Za tesarske radove koristiti suvu čamovu građu II klase (daske, grede, letve) dok se opšivanje krovnog venca vrši suvom čamovom lamperijom ili aluminijumskim panelima.

Za izolaterske radove se koristi Dry Mix ili ekvivalent (“Kondor” 3 ili 4 mm (ili sl.), bitulit i bitumen I hidroizolacioni penetrirajući premaz).

Za termoizolaterske radove se koriste polutvrde i tvrde mineralne vune 5-10 cm, stiropor 25 gramski d=1; 2 i 10 cm.

Svi prozori i balkonska vrata se izvode od PVC ili aluminijumske stolarije. Prozori su jednokrilni ili dvokrilni, ostakljeni sa termopan staklom 4+12+4 mm.

Ulazna vrata u objekat, kao i portali prizemlja su od aluminijumske stolarije, ostakljena, sa nadsvetlima.

Unutrašnja vrata su drvena, puna. Slepi ram i dovratnici, kao i okvir krila su od crnogoričnog masiva, ispuna lamelirana konstrukcija obostrano šperovana i obložena plemenitim furnirom. Finalna obrada lazurni premaz i lakiranje.

Stolarija predviđena na fasadi objekta je zastakljena “termopan” staklom 4+12+4 mm, a ostala bravarija od “crne” bravarije-limovi, kutijasti profili, flahovi i dr. koje se čiste od korozije, premazuju dva puta temeljnom i dva puta pokrivnom uljanom-lak bojom. Sva limarija na objektu je predviđena od pocinkovanih limova 0,55 mm.

Izolacije

TERMIČKA IZOLACIJA

Celokupan objekat je termički izolovan prema Elaboratu energetske efikasnosti i proračunu o termičkoj izolaciji objekta, posebno za fasadu, podove, tavanski deo objekta, i dr. Posebno je vođeno računa o tzv “termičkim mostovima” na betonskim elementima koji su u direktnom dodiru sa spoljnim prostorom ili hladnim prostorijama u samom objektu. Sav termoizolacioni materijal je standardni, domaće proizvodnje.

HIDROIZOLACIJA

Prilikom izrade glavnog projekta vođeno je računa o hidro – izolaciji celokupnog objekta. Izolacija od podzemnih voda predviđena je ispood temeljne ploče i oko zidova suterena u sistemu _geptekstil+Sika Plan 9.6+geotekstil ili ekvivalent drugog proizvođača. Hidroizolacija sanitarnih čvorova i terasa hidroizolacioni premaz tipa Dry Mix proizvođača Compactuna Pro ili ekvivalent.

Zaštita od atmosferskih padavina je predviđena samim krovnim pokrivačem i “osigurana” postavljanjem ter-hartije ispod krovnog pokrivača za slučaj prokišnjavanja istog.

Zaštita sanitarnih čvorova od iscurele sanitarne vode je predviđena slojem hidroizolacije, standardnim hidroizolacionim materijalima (tipa Dry Mix proizvođača Compactuna Pro ili ekvivalent).

Obrada objekta

Fasadni zidovi su urađeni u sistemu “Demit” fasade, zatim delom od klinker opeke i eternit ploča, svetlih pastelnih boja po izboru investitora.

Finalna obrada svih unutrašnjih zidnih i plafonskih površina je gletovanje u dva sloja glet masom za unutrašnje radove i krečenje poludisperzijom u dva sloja tj. do potpuno ujednačenog tona obrađenih površina. Obrada zidova u kuhinji i sanitarnim čvorovima je sa zidnim keramičkim pločicama.

U stambenoj površini predviđena je obrada podova sa keramičkim podnim pločicama u sanitarnim čvorovima, kuhinji i ulaznoj zoni, a u ostalim prostorijama klasičnim hrastovim parketom I klase, finalno lakirane dvokomponentnim “Duginim” parket-lakom u tri sloja.

Ulazna stepeništa se oblažu granitnim keramičkim pločicama.

Sva “crna” bravarija predviđena na objektu se premazuje uljanom lak-bojom u dva sloja dok je aluminijumska bravarija finalno obrađena plastifikacijom.