1806 Rotkvarija Residence

2019 Stambeni objekat @ Zmaj Ognjena Vuka 24, Novi Sad

Rotkvarija Residence (2017-2020)

Investitor

Rapid Invest doo Novi Sad


Projektant

Masterplan ARC doo Novi Sad

Bojan Grozdanić, dipl.ing.arh


Objekat

Stambeni objekat Po+P+6: 87 stanova, 3 lokala

Lokacija

Novi Sad, Rotkvarija, ul. Zmaj Ognjena Vuka br. 24, kat. parc. br. 4531 K.O. Novi Sad I

Površina

8.300m²

Opšti podaci i lokacija

KATASTARSKA PARCELA

Katastarska parcela ispunjava uslov za građevinsku parcelu prema navedenom prostornom planu. Predmetni objekat se nalazi na građevinskoj parceli koja je formirana od katastarske parcele broj 4531, K.O. Novi Sad I. U morfološkom smislu, teren na kome se nalazi predmetna parcela je ravan, apsolutne visinke kote oko +79.00mnm. Građevinska parcela je ugaona izduženog pravougaonog oblika, orijentacija je istok-zapad i nalazi se u ul. Zmaj Ognjena Vuka br. 24, Novi Sad. Parcela izlazi na sledeće ulice: Zmaj Ognjena Vuka (širine uličnog fronta približno 60,00m na južnoj strani, a udaljenost građevinske linije od regulacione je oko 0,00m), Kraljevića Marka (širine uličnog fronta približno 20,00m, a udaljenost građevinske linije od regulacione je oko 0,00m) . Dimenzije građevinske parcele su 20,00m x 60,00m, a ukupna površina je 1.202,00m2. Granice parcele su: granica na regulaciji na severnoj strani dužine oko 61,79m, granica na regulaciji na južnoj strani dužine oko 58,72m, granica na regulaciji na zapadnoj strani dužine oko 19,72m, granica na regulaciji na istočnoj strani dužine oko 20,68m.

Arhitektonsko rešenje

DISPOZICIJA I FUNKCIJA

Funkcija objekta je stambena sa tri lokala u prizemlju, sa dve lamele od kojih prva lamela ima tri poslovna prostora – lokala u prizemlju, dve stambene jedinice na koti +3,30 prizemlja i po 6 stambenih jedinica na 6 etaža (ukupno 3 lokala i 38 stanova). Druga lamela u prizemlju ima parking prostor i manipulativni prostor za pristup parking mestima na parceli na prizemlju na koti -0,10, na prizemlju na koti +3,30 ima 7 stambenih jedinica, a na 6 etaža iznad ima takođe po 7 stanova (ukupno 49 stanova). Objekat ukupno ima 87 stambenih i 3 poslovne jedinice. Objektu se pristupa iz ulice Zmaj Ognjena Vuka – oba ulazna vetrobrana / prostore u lamele 1 i 2 (stambeni deo objekta) nalaze se u toj ulici. Kolski ulaz u objekat je iz Kraljevića Marka za rampu ka podrumskim garažama 1 i 2, kao i iz ulice Zmaj Ognjena Vuka, ka parking mestima u prizemlju lamele 2 i otvorenim parking mestima na parceli. Pešački ulazi su omogućeni u svaku lamelu iz ulice Zmaj Ognjena Vuka, a do poslovnih jedinica se pristupa takođe iz iste ulice.

DIMENZIJE, POLOŽAJ I OBLIK

Predmetni objekat je slobodnostojeći objekat, dimenzija 14.50m x 53.60m. Objekat je približno pravougaone osnove cca 14,5x54m, sa prepustima na fasadi od prvog sprata naviše i ravnim neprohodnim krovom. Objekat je dakle približno kvadarnog oblika, smirenih ali jasnih ivica i funkcionalno-estetskih obrađenih celina. Objekat se sastoji od dve lamele između kojih se nalazi svetlarnik. Lamele su povezane u podrumu, koji čini jedinstven unutrašnji prostor.

Objekat je slobodnostojeći, ugaoni objekat na uglu ulica Kraljevića Marka i Zmaj Ognjena Vuka u Novom Sadu. Objekat je o tipu slobodnostojeći. Prema severu udaljen je od susednog objekta cca 6,0m a prema istoku cca 13,0m. Orijentacija objekta je istok-zapad. Ulična fasada prema ulici Kraljevića Marka je okrenuta prema zapadu, a prema ulici Zmaj Ognjena Vuka je prema jugu. Severna i istočna fasada okrenute su prema dvorišnom delu parcele.

ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

Objekat je približno pravougaone osnove cca 14,5x54m, sa prepustima na fasadi od prvog sprata naviše i ravnim neprohodnim krovom. Objekat je dakle približno kvadarnog oblika, smirenih ali jasnih ivica i funkcionalno-estetskih obrađenih celina. Objekat se sastoji od dve lamele između kojih se nalazi svetlarnik. Lamele su povezane u podrumu, koji čini jedinstven unutrašnji prostor. Na parceli oko objekta, planirano je ozelenjavanje parking prostora. Osvetljenje stambenih prostora je omogućeno preko fasadne stolarije, kao i osvetljenje zajedničkih prostora lamele 2. Zajednički prostori lamele 1 osvetljeni su preko svetlarnika, pozicioniranog između dve lamele. U objektu je omogućeno prirodno provetravanje svih prostorija preko fasadne stolarije, osim pojedinih sanitarnih čvorova/kupatila, koja se ventilišu preko ventilacionih kanala.

Konstrukcija

KONSTRUKCIJA I TEMELJI

Konstrukcija objekta je AB skeletni sistem, sa AB pločama i stubovima i zidnim platnima/ukrućenjima. Konstrukcija je iznad podrumske etaže razdvojena (dilatirana) i sastoji se od dve lamele (AB ploče). Objekat se temelji na AB temeljnoj ploči d=65cm na koti -3,10 (aps. 75,90) ispod koje je nabijeni tampon sloj šljunka d=30cm i bentonitna hidroizolacija Voltex postavljena na sloj tampona. AB temeljna ploča je dilatirana u delu gde je inače dilatiran objekat i podeljen u lamele L1 i L2. U podrumskom delu, a van gabarita nadzemnog objekta, (deo ispod rampe i manipulativni deo parking prostora) temelji se na dilatiranoj AB temeljnoj ploči debljine 30cm na koti -3,15 (aps. 75,85), takođe sa tamponom od šljunka d=30cm i hidroizolovana bentonitom. Između ove dve temeljne ploče različitih debljina postavlja se dilataciona elastična zaptivna smesa, a dilatacija je d=5cm.

ZIDOVI I PLATNA

Spoljašnji fasadni zidovi izvode se od klima termoizolacionog bloka debljine 20cm, termoizolovan sa spoljne strane termoizolacionim pločama – Multipor debljine 10cm. Unutrašnji obodni zidovi podruma se izvode od armiranog betona, debljine 25cm.

PLOČE I LINIJSKI ELEMENTI

Međuspratne konstrukcije su pune AB ploče debljine d=20cm. Ploče su oslonjene na armirano-betonske stubove i platna za ukrućenje konstrukcije, različitih preseka, dimenzija i debljina, a sve prema statičkom proračunu.

KROVNA I STEPENIŠNA KONSTRUKCIJA

Krovna konstrukcija izvodi se na završnoj ravnoj armirano-betonskoj ploči debljine d=20cm, preko koje je sloj zaštite od vlage (parna brana), termoizolacije od kamene vune d=25cm, sloj za pad od mršavog betona minimalne debljine d=5cm u padu od minimum 2% i završna hidroizolaciona membrana. Stepenište se izvodi kao armirano-betonsko. Debljina kose ploče je min. 14cm.

OSTALE KONSTRUKCIJE

U objektu su predviđeni ventilacioni kanali, kao rešenje za veštačku ventilaciju sanitarnih čvorova i kuhinja stambenih jedinica bez prirodne ventilacije. Ventilacioni kanali se završavaju minimum 80cm iznad završnog sloja ravnog neprohodnog krova.

Materijalizacija

SPOLJAŠNJA OBRADA

Termoizolovana fasada/klinker pločice Neprohodni ravni krov, ravna AB ploča zaštićena od vlage

STOLARIJA, BRAVARIJA I LIMARIJA

Ulazna vrata u stambene jedinice su sigurnosna. Sobna vrata su suvomontažna, puna, od MDF, sa slepim štokom u širini omalterisanog zida. Prozori i balkonska vrata su od petokomornih PVC profila sa dvoslojnim niskoemisionim staklom. Ulazna vrata u objekat: aluminijumska ili PVC stolarija, zastakljena. Vrata tehničkih prostorija su od crna bravarija. Ograde stepeništa i terasa su takođe crna bravarija sa kaljenim staklom.

UNUTRAŠNJA  OBRADA

Svi unutrašnji zidovi malterišu se produžnim malterom i boje poludisperzionim bojama. U sanitarnim prostorijama i kuhinjama zidovi se oblažu keramičkim pločicama I klase, u kupatilima od poda do plafona, a u kuhinjama i WC-ima do visine 1,50m. Podovi u sobama, trpezarijama i hodnicima su od klasičnog parketa (d=2.2 cm), a u kupatilima, WC-ima, i kuhinjama od keramičkih pločica. Podovi na balkonima su od mrazootpornih pločica. U kupatilima, WC-ima i na balkonima na konstrukciju postaviti hidroizolaciju. Stepenište i hodnici završno se obrađuju keramičkim pločicama. Plafoni se gletuju i boje poludisperzijom. U sanitarnim prostorijama plafoni se oblažu vodootpornim gispanim pločama.

Izolacije

TERMIČKA IZOLACIJA

Spoljni zidovi zgrade su termo blok 20cm + “ETICS” 10cm termoizolacioni sloj od ploča Multipor. Ovi zidovi malterisani su sa unutrašnje strane produžnim malterom. Sva spoljna stolarija stanova zastakljena je termoizolacionim dvoslojnim staklom 4+12+4mm. Krovna AB ploča štiti se postavljanjem postavljanjem mineralne vune debljine 25cm. Posebna napomena izvođaču je da svi primenjeni izolacioni materijali moraju biti nezapaljivi, tj. da nisu direktno izloženi izvorima toplote, već da se uvek postavljaju i ugrađuju zaštićeni drugim nezapaljivim materijalima (u “sendviču”).

HIDROIZOLACIJA

Objekat je zaštićen od vlage postavljanjem horizontalne i vertikalne izolacije, ispod temeljne ploče, po obodnim podrumskim AB zidovima, kao i po kosini u nivou završne krovne ravni.

ZVUČNA ZAŠTITA

Širenje zvuka u zgradi sprečeno je primenom “plivajućih” podova, odvojenih od zidova i međuspratne konstrukcije, a svi zidovi se izvode prema propisima odnosno sa popunjavanjem horizontalnih i vertikalnih spojnica. Na mestima u objektu gde se instalacije dodiruju sa konstrukcijom ugraditi elastične podloške da bi se sprečio prenos vibracija na konstrukciju.

PROTIVPOŽARNA  IZOLACIJA

Za zaštitu od požara u objektu je projektovana hidrantska mreža, a za krovnu konstrukciju propisan je premaz protivpožarnim zaštitinim sredstvom dva puta.

Instalacije

Objekat je opremljen sledećim instalacijama: vodovod i kanalizacija, instalacije jake i slabe struje, toplovodne instalacije, instalacije ventilacije garaža, RTV instalacije.