1911 Veternik Residence

Veternik Residence (2019-2021)

Investitor

Ozon-Gradnja doo Novi Sad


Projektant

Masterplan ARC doo Novi Sad
Bojan Grozdanić, dipl.ing.arh


Objekti

Urbane vile u nizu: 34 porodična stambena objekta P+1+Pk: 165 stanova, 5 lokala

Lokacija

Veternik, ugao ul. Dragoslava Srejovića i Olge Ilić, kat. parc. br. 3455/2 do 3455/35 K.O. Veternik

Površina

cca 13.500m²

Opšti podaci i lokacija

KATASTARSKA PARCELA

Katastarska parcela ispunjava uslov za građevinsku parcelu prema navedenom prostornom planu. Predmetni objekat se nalazi na građevinskoj parceli koja je formirana od katastarske parcele broj 3455/4, K.O. Veternik. U morfološkom smislu, teren na kome se nalazi predmetna parcela je ravan, apsolutne visinke kote oko +80.60mnm. Građevinska parcela je ulična pravougaonog oblika, orijentacija je jugoistok-severozapad i nalazi se u ul. Olge Ilić br. bb, Veternik. Parcela izlazi na ulicu Olge Ilić širine uličnog fronta približno 7.32m na severozapadnoj strani, a udaljenost građevinske linije od regulacione je oko 5,00m. Dimenzije građevinske parcele su 7,32m x 37,39m, a ukupna površina je 270,68m2. Granice parcele su: granica na regulaciji na severozapadnoj strani dužine oko 7,32m, granica na regulaciji na jugoistočnoj strani dužine oko 7,32m, granica na regulaciji na severoistočnoj strani dužine oko 37,39m, granica na regulaciji na jugozapadnoj strani dužine oko 37,39m.
Parcela je ulična i ima pristup javnoj saobraćajnici u ulici Olge Ilić preko svoje severozapadne (ulične) strane, širine fronta je 7,32m. Dubina parcele je oko 37,39m. Parcela se nalazi u mestu Veternik, u bloku pretežno namenjenom porodičnom stanovanju, u ulici Olge Ilić.

Arhitektonsko rešenje

DISPOZICIJA I FUNKCIJA

Objekat je predviđen kao stambeni, urbana vila sa tri stambene jedinice, jedna na spratu i dve na potkrovlju objekta. U prizemlju se smeštaju dve garaže, pasaž za pristup dvorišnom delu objekta i ulaz u objekat sa stepeništem. Pristup objektu je omogućen sa kolskog prolaza na
severozapadnoj strani objekta, širine cca 2,5m. Ulaz u objekat nalazi se na severoistočnoj strani u središnjem delu objekta. Predviđen je jedan zajednički ulaz u objekat, smešten u središnjem delu objekta u pasažu, na njegovoj severoistočnoj strani, prema susednom objektu, u kolsko-pešačkom prolazu širine cca 2,5m.

DIMENZIJE, POLOŽAJ I OBLIK

Predmetni objekat je objekat u neprekinutom nizu, dimenzija 7.32m x 15.40m. Objekat je pravilnog kvadarnog oblika, simetričan po svojoj poprečnoj osi. Pravilnu kvadarnu geometriju donekle narušavaju prepusti iznad prizemlja na uličnoj i dvorišnoj strani objekta. Objekat je u neprekinutom nizu i svojim severoistočnim i jugozapadnim stranama naslonjen je na susedne parcele, a ostale dve fasade su slobodne. Ulična fasada, tj građevinska linija se povlači na rastojanje od 5,0m u odnosu na regulacionu liniju. Dubina dvorišta je oko 15m. Dužina objekta je 15,4 a širina je 7,32 metara. Objekat je po tipu objekat u neprekinutom nizu, jer se sa dve svoje strane naslanja na susedne parcele/objekte na susednim parcelama, dok je sa ostale dve strane slobodan. Objekat je u osnovi pravilnog oblika izduženog pravougaonika, orijentacije severozapad-jugoistok.

Konstrukcija

KONSTRUKCIJA I TEMELJI

KKonstruktivni sistem objekta je skeletni sistem ukrućen sa “platnima za ukrućenje” prema usvojenoj dispoziciji. Stepenište i pripadajući podesti u objektu se izvode kao armirano betonska, livena na licu mesta, debljina kose ploče je min. 15cm.. Objekat ima erkere. Glavni nosači erkera su konzolne ploče. Međuspratna konstrukcija je AB ploča, ukupne debljine
20cm. Krovna konstrukcija je drvena konstrukcija. Temelji objekta su AB trake na koje se oslanjaju temeljne ploče debljine d =15cm ispod pasaža i d=10cm ispod garaža.

ZIDOVI I PLATNA

Spoljašnji fasadni zidovi izvode se od klima termoizolacionog bloka debljine 20cm, termoizolovan sa spoljne strane termoizolacionim pločama od EPS debljine 10cm. Unutrašnji zidovi se zidaju od termoizolacionih šupljih blokova, i to noseći 25cm i pregradni 10cm.

PLOČE I LINIJSKI ELEMENTI

Međuspratne konstrukcije su pune AB ploče debljine d=20cm. Ploče su oslonjene na armirano-betonske stubove i platna za ukrućenje konstrukcije, različitih preseka, dimenzija i debljina, a sve prema statičkom proračunu.

KROVNA I STEPENIŠNA KONSTRUKCIJA

Krovna konstrukcija je drvena: rogovi oslonjeni na proste stolice. Krov je dvovodan, nagiba cca 30 stepeni. Stepenište se izvodi kao armirano-betonsko. Debljina kose ploče je min. 15cm.

OSTALE KONSTRUKCIJE

U objektu su predviđeni ventilacioni kanali, kao rešenje za veštačku ventilaciju sanitarnih čvorova i kuhinja stambenih jedinica bez prirodne ventilacije. Ventilacioni kanali se završavaju minimum 80cm iznad završnog sloja ravnog neprohodnog krova.

Materijalizacija

SPOLJAŠNJA OBRADA

Fasada: Demit termoizolaciona fasada + bavalit i fasadna opeka Krovni pokrivač: Falcovani crep / profilisani krovni lim sa izolacijom

STOLARIJA, BRAVARIJA I LIMARIJA

Ulazna vrata u stambene jedinice su sigurnosna. Sobna vrata su suvomontažna, puna, od MDF, sa slepim štokom u širini omalterisanog zida. Prozori i balkonska vrata su od petokomornih PVC profila sa dvoslojnim niskoemisionim staklom. Ulazna vrata u objekat: aluminijumski portal (dvokrilna vrata, sa jednim fiksnim i jednim pokretnim krilom) stolarija, zastakljena. Ograde stepeništa i terasa su takođe crna bravarija sa kaljenim staklom.

UNUTRAŠNJA  OBRADA

Svi unutrašnji zidovi malterišu se produžnim malterom i boje poludisperzionim bojama. U sanitarnim prostorijama i kuhinjama zidovi se oblažu keramičkim pločicama I klase, u kupatilima od poda do plafona, a u kuhinjama i WC-ima do visine 1,50m. Podovi u sobama, trpezarijama i hodnicima su od klasičnog parketa (d=2.2 cm), a u kupatilima, WC-ima, i kuhinjama od keramičkih pločica. Podovi na balkonima su od mrazootpornih pločica. U kupatilima, WC-ima i na balkonima na konstrukciju postaviti hidroizolaciju. Stepenište i hodnici završno se obrađuju keramičkim pločicama. Plafoni se gletuju i boje poludisperzijom. U sanitarnim prostorijama plafoni se oblažu vodootpornim gispanim pločama.

Izolacije

TERMIČKA IZOLACIJA

Spoljni zidovi zgrade su termo blok 20cm + “demit” 10cm termoizolacioni sloj od ploča EPS-a. Ovi zidovi malterisani su sa unutrašnje strane produžnim malterom. Sva spoljna stolarija stanova zastakljena je termoizolacionim dvoslojnim staklom 4+12+4mm. Krovna konstrukcija
se štiti postavljanjem postavljanjem kamene vune debljine 25cm. Posebna napomena izvođaču je da svi primenjeni izolacioni materijali moraju biti nezapaljivi, tj. da nisu direktno izloženi izvorima toplote, već da se uvek postavljaju i ugrađuju zaštićeni drugim nezapaljivim materijalima (u ,,sendviču,,).

HIDROIZOLACIJA

Objekat je zaštićen od vlage postavljanjem horizontalne i vertikalne izolacije, ispod temeljne ploče, po obodnim podrumskim AB zidovima, kao i po kosini u nivou završne krovne ravni.

ZVUČNA ZAŠTITA

Širenje zvuka u zgradi sprečeno je primenom “plivajućih” podova, odvojenih od zidova i međuspratne konstrukcije, a svi zidovi se izvode prema propisima odnosno sa popunjavanjem horizontalnih i vertikalnih spojnica. Na mestima u objektu gde se instalacije dodiruju sa konstrukcijom ugraditi elastične podloške da bi se sprečio prenos vibracija na konstrukciju.

PROTIVPOŽARNA  IZOLACIJA

Za zaštitu od požara u objektu je projektovana hidrantska mreža, a za krovnu konstrukciju propisan je premaz protivpožarnim zaštitinim sredstvom dva puta.

Instalacije

Objekat je opremljen sledećim instalacijama: vodovod i kanalizacija, instalacije jake i slabe struje, toplovodne instalacije, instalacije ventilacije garaža, RTV instalacije.