1604 Rapid Central Residence

Rapid Central Residence (2016-2018)

Investitor

Rapid INVEST doo Novi Sad


Projektant

MB PROJEKT doo Novi Sad // Miloš Ralić, dipl.ing.građ, Bojan Grozdanić, dipl.ing.arh


Objekti

Stambeni objekat Po+P+G+4+Pk: 80 stanova

Lokacija

Novi Sad, ul. Stražilovska br. 14 kat. parc. br. 7867 K.O. Novi Sad II

Površina

cca 5.300m²